Sekaquaptewa 2  

Not My Buffalo
watercolor
12 X 8
$200

War Party
watercolor
12 X 8
$200